Svinø By Vandværk

Om os

Beskrivelse af Svinø By’s Vandværk


Beskrivelse og historie

Svinø Bys Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Svinøvej 101, 4750 Lundby på matrikel nr. 3f
Svinø By, Køng. Svinø Bys Vandværk er opført i 1965 og senere udbygget. Vandværket har i 1987 fået
tilladelse til indvinding af 35.000 m3 vand/år fra to boring.
I 1999 har Storstrøms Amt meddelt ændring af indvindingstilladelsen således at vandindvindingen nedsættes
fra 35.000 m3/år til 20.000 m3/år.
Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 22. maj 2017.

Grundvandsbeskyttelse

Svinø Bys Vandværks indvindingsopland ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). I
indvindingsoplande udenfor OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og i OSD foretager
Naturstyrelsen en grundvandskortlægning, som for Svinø området forventes afsluttet i 2015. Derefter skal
Vordingborg Kommune i samarbejde med vandværkerne udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
på baggrund af kortlægningen.

Fig1

Fig. 1

Svinø Bys vandværks forsyningsområde, indvindingsopland og placering af indvindingsboringer.

Boringer

Vandværket råder over to boringer, hvis data fremgår af nedenstående skema. Boringerne ligger på samme
matrikel, hvor også vandværket ligger. Der er ca. 40 meter afstand mellem boringerne.

Boringernes pumpeydelser ses på bilag 3 og 4.

Geologi

I kildepladsområdet ligger skrivekridtets overflade i ca. 22,5 meter under terræn, overlejret med 16 – 21 meter
moræneler. Boring DGU nr. 225.155 har et øvre lag af silt på 6,5 meter. Der indvindes fra kridtlaget i alle
boringer og grundvandet er velbeskyttet i området, dog er boring 225.155 mindre beskyttet (16 meter ler) på
grund af det tykke lag af silt nær terræn.
Det primære magasin er et spændt magasin og transmissiviteten (vandføringsevnen) i magasinet ligger
mellem 2,7 x 10-4 – 3,53 x 10-3 m2 /s på baggrund af indberettede boreoplysninger. Transmissiviteten vurderes
som middelgod for forhold i et kridtmagasin.

Forureningskilder i indvindingsoplandet

Der er ikke beregnet et egentlig indvindingsopland til Svinø By Vandværk, men et bud på et opland vil være
en cirkel på 300 meter fra boringen og indenfor det område har Region Sjælland ingen oplysninger om
forurenede grunde eller mistanke om forurenede grunde. Når Naturstyrelsen har afsluttet kortlægningen vil
der blive beregnet et indvindingsopland, som er mere korrekt.

Vandkvalitet
Råvandskvalitet
Alle råvandsanalyser som er foretaget siden 1965 ses på bilag 1.
Råvandet er reduceret vand af vandtype C – med moderat indhold af NVOC, natrium, klorid og fluorid.
Vandet indeholder ikke metan eller svovlbrinte og kun lave mængder ammonium.
Grundvandet vurderes at være let behandelbart.
Der er en gang på hver boring målt hhv. højt (7,5 og 8,5) og lavt (<1) indhold af arsen – det bør undersøges
om de høje tal reelt stammer fra grundvandet eller det er afsmitning fra en uhensigtsmæssig prøvehane.
Der er Hydroxyatrazin i vandværkets ene boring DGU 225.155 – på nedenstående kurve ser det ud til at
indholdet er stigende. Vandværket bør undersøge dette nærmere og lave en handleplan for hvordan man vil
løse problemet.
Hydroxyatrazin er et nedbrydningsprodukt af triaziner som f.eks. plantegiftene atrazin og simazin.
Vandværket benytter kun den pesticidfrie boring til indvindingen. Det kan overvejes om der bør
afværgepumpes på den forurenede boring – for at undgå at forureningen spredes til den rene boring.

Drikkevandskvaliteten
Analyser fra kontrolprogram, samt enkelte supplerende analyser fra 1997 til 2011 ses på bilag 2.
Vandværket har i perioden ikke haft bakteriologiske overskridelser.
Vandværket leverer vand med en konstant mindre overskridelse på turbiditet og periodiske overskridelser på
ammonium, nitrit, jern.
Der er i 2007 fundet tetraclorethylen og triclormetan i drikkevandet – stofferne er efterfølgende ikke genfundet
i hverken drikkevandsprøver eller råvandsprøver. Der er siden 2004 ikke målt Hydroxyatrazin i drikkevandet.
Der er ingen problemer med sporstoffer, natrium, chlorid, fluorid eller NVOC.
Der er også set på analyser fra 2012 og 2013 og der er ikke sket væsentlige ændringer i forhold til den
generelle beskrivelse af drikkevandskvaliteten.

Vandværket
Vandbehandlingen
Vandbehandlingen ses på principskitsen i bilag 3.
Vandbehandlingen består af 2 parallelle anlæg: iltningstårn med rist og åbent sandfilter – og kompressoriltning
med 2 parallelle trykfiltre.
Vandet ender derefter i 2 serieforbundne rentvandstanke inden det udpumpes til forbrugerne af tre
afgangspumper.
Der er adskilt ledningsstreng til hhv. Svinø- og Avnøområdet.
Kapacitet
Vandværkets kapacitetsforhold ses på bilag 4.

Skyllevand
Vandværkets skyllevand ledes til offentlig kloak, uden forudgående bundfældning af okker.

Svinø By Vandværk