Svinø Strands Vandværk

Om os

Vandværkets Historik
De første 30 år af Svinø Strands Vandværks historie er skrevet ud fra en protokol med håndskrevne noter og referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

1960 – 1980
Andelsselskabet Svinø Strands Vandværk blev stiftet på en generalforsamling i Svinø forsamlingshus 8. februar 1964. Til stede var 20 andelshavere samt brøndborer R. Hansen.
De fremlagte love, som var trykt i Kostræde Bogtrykkeri v/ Carl Pedersen blev vedtaget, og en bestyrelse blev valgt. Hr. A. Beck- Pedersen (sådan titulerede man vigtige personer dengang) blev valgt som formand. De efterfølgende generalforsamlinger blev herefter afholdt i Svinø Strands Cafeteria ved Campingpladsen Svinø Strand.
Før 1964 var hver matrikel selvforsynet med vand fra egen pumpebrønd, dog med undtagelse af de nordlige matrikler ned mod havnen. De havde slået sig sammen om egen boring, der lå på grunden bag Dybsøvejen 73.
Andelsselskabet Svinø Strands Vandværk startede med en kommunegaranti på 45.000 kr., men da et tilbud på anlægsarbejdet lød på 65.000 kr. skulle der findes yderligere kapital. Bestyrelsen besluttede derfor at de grundejere, der havde økonomisk mulighed for det skulle indskyde kapital. Kapitalen voksede og hurtigt indkaldte bestyrelsen til markvandring, for at se på muligheden for at flytte vandværket ved Dybsøvejen 73. Der skulle nu tages stilling til køb af ny grund og placering af ledningsnettet. Grunden blev købt og det nye vandværk placeret, der hvor det ligger i dag år 2017. Kredslægen var ind over og gav et påbud om indhegning af grunden. Indvindingskendelsen på 10.000 m3 blev givet af landvæsenskommissionen for Præstø Amtsrådskreds og arbejdet med 1. boring gik i gang 1. marts 1964.
I efteråret 1969 meddelte gårdejer Anders Christiansen formand Jørgen Nielsen, at han ville udstykke 34 grunde ved Sandvigvej – vejen kom senere til at hedde Sandvigbakken. Udstykningen havde en tinglyst deklaration om, at de nye grunde skulle tilsluttes kloak og vandværk. Bestyrelsen besluttede derfor en forhøjelse af tilmeldingsgebyret fra 500 kr. til 1000 kr. Den officielle ansøgning til udstykningen, blev først fremsendt til godkendelse i Vordingborg Kommune den 12. juli 1973.

1980 – 2000
I de håndskrevne notater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger kan man læse, at medlemstallet voksede hurtigt og i 1983 var det oppe på 65. Med udsigt til fortsat stigende medlemstal ansatte Vandværket under Knud Holbølls formandskab sin første vandpasser, som blev Villy Hyldegård. Trods det stigende medlemstal havde vandværket alligevel en skræntende økonomi, og på generalforsamlingen i 1986 præciserede formanden, at det var forbudt at levere vand til ikke tilmeldte forbrugere, og at en overtrædelse af dette forbud ville medføre afbrydelse af vandforsyningen til den pågældende andelshaver. Yderligere stod man overfor store udgifter til stophaner, brud på gamle ledninger, samt en udgiften til 2. boring fra 22. marts 1982.
Det betød at der nu måtte betales for vandet. Bestyrelsen fremlagde et forslag for medlemmerne, som blev vedtaget i 1985/86. Herefter blev der indkrævet penge for forbrug, og prisen blev 1.65 kr. pr. m3, en årlig afgift på 400 kr. og en tilslutningsafgift på 4000 kr. Før den tid var vandet gratis og medlemmerne foretog selv tilsyn med vandværket. I 1984 udpumpedes 12.000 m3 og bestyrelsen besluttede at søge om indvindingstilladelse til 20.000 m3.
I flere år havde man på generalforsamlingerne drøftet om vandværket var underlagt Vordingborg Kommunes Vandregulativ. Kirsten Stridsland, som nu var formand mente spørgsmålet var interessant, fordi den fordeling af udgifterne til reparation af hovedstophanerne, der havde fundet sted siden 1987 måske var ulovlige. Den fordeling man hidtil havde valgt hang sammen med, at nogle grundejere, som ikke havde egen stophane, benyttede hovedstophanen og derfor skulle være med til at dække udgifterne til reparation af den.
Først på en ekstraordinær generalforsamling i 1992, kunne formand Ernst H. Vransø slå fast at vandværket var omfattet af det kommunale regulativ, og reglerne heri skulle overholdes. I spørgsmålet om stophaner og stikledninger betød det, at stikledningen tilhører vandværket uanset betalingsforholdene. Vedligeholdelse af stikledningen til og med hovedstophanen bliver for vandværkets regning. Hvis man ville ud over delingsreglen måtte grundejerne selv oprette en stophane. Bestyrelsen ville dog ikke afvise, at de senere ville kræve, at grundejerne fik monteret egen stophane.
Vandværkets økonomi og de stigende krav fra myndighederne om regnskab, takstblad og vandanalyser fik den siddende bestyrelse til at undersøge et eventuelt samarbejde mellem de 3 vandværker på Svinø. Det blev ved snakken, fordi vandværkerne mente, at de jo alle leverede fint rent vand til forbrugerne fra deres respektive vandværker. Historisk set har der helt tilbage i 1981 løbende været forhandlinger om en sammenkobling af de 3 vandværker, men hver gang var det svært at blive enige om økonomien, og derfor blev det ikke til noget.
Rygterne gik og i 1999 blev formand Carsten Andresen indkaldt til møde i Vordingborg Kommune, hvor de fremlagde planerne for en ny udstykning mellem Sandviggård og Sandvigbakken. På kommende generalforsamlingen blev der derfor besluttet en forhøjelse af nye medlemmers indskud fra 500 kr. til 1500 kr. Ole Jensen overtog samme år jobbet som tilsynsførende for Svinø Strands Vandværk efter Villy Hyldegård.

2000 – 2020
I 2003 fremsendte Vordingborg Kommune lokalplan S-5.2 for udstykningen af Rævehøjvej – jordstykket mellem Sandviggård og Sandvigbakken. Grundene skulle stå klar til salg i juni 2004 og byggemodnes til endelig overtagelse november 2004, og vandværket fik hermed 27 nye medlemmer. Kravene til at drive vandværk blev fortsat større og for at lette arbejdet besluttede bestyrelsen i 2008 med Claus Byrild som formand, at udskifte de gamle målere til elektroniske målere, så aflæsningen af de enkelte medlemmers vandforbrug kunne foregå elektronisk.
I 2008 gik rygterne om, at Svinø Campingplads, som var ejet af Kaj Christiansen, skulle udstykkes til sommerhusgrunde og i april 2009 fremlagde Vordingborg Kommune lokalplan nr. S-5.3 for området. Det betød, at Vandværket fik entreprisen for nedgravning af ledningsnet og målerbrønde, så vandværket kunne levere vand til de 22 nye grundeejere. Bestyrelsen valgte C. Holbøll & Sønner Entreprise A/S til at udføre arbejdet.
Svinø Strands Vandværk blev stiftet som et Andelsselskab. Bestyrelsen mente, at de mange krav til det at drive vandværk med en frivillig valgt bestyrelse, krævede at Andelsselskabet blev ændret til et a.m.b.a. som er en forkortelse af Andelsselskab med begrænset ansvar. Vedtægtsændringerne blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen 2009.
I 2012 besluttede bestyrelsen, at bruge en del af vandværkets kapital til en større renovering af vandværket. Selve arbejdet gik i gang i foråret 2013, og blev udført af Vandteknik ApS i Præstø. Resultatet af renoveringen gjorde, at Vordingborg Kommune i sin Vandplan 2014 – 2017 beskriver Svinø Strands Vandværk som ”Et vandværk der indgår i den fremtidige forsyningsstruktur” og i sit Udkast til PLAN for de 3 Svinø vandværker vurderer, at Svinø Strands Vandværk kan fortsætte som selvstændigt vandværk.
2013 blev et turbulent år for specielt de små vandværker, da de administrative krav er ens for alle vandværker næsten uanset størrelse. Ny lovgivning stiller krav til alle vandværker om bl.a. termografering af eltavler, obligatorisk hygiejne – og driftskursus for driftsledere samt krav om kvalitetssikring. Det vil sige, at vi skal dokumenterer vandværkets ledelsessystemer. Det er Vordingborg Kommune der skal forvalte regeringens ”Vandplaner” og Vandgruppen under Miljø- og Teknik forvaltningen arbejder målrettet med restriktioner, pålæg og krav for at vandværkerne opfylder kravene til vandkvalitet og forsyningssikkerhed. I den forbindelse blev de 5 vandværker i vores område inviteret til møde i kommunen for at drøfte kommunens krav til vandværkerne.
I forlængelse af mødet i Vordingborg Kommune Miljø og Teknik tog vi initiativ til at de 3 Svinø vandværker igen skulle mødes, for at drøfte Vandgruppens ”Udkast til forslag til plan”. Mødet blev afholdt den 13. marts 2013 hos driftsleder Ole Jensen med følgende konklusion:
• Svinø bys Vandværk er ny renoveret og har ikke behov for sammenlægning, men vil gerne arbejde for en nødforsyningsledning.
• Vandværket Svinø Vest ved Mosen har et nedslidt vandværk samt forhøjet arsen i vandet, og har et behov for, at der må ske noget hurtigt.
• Svinø Strands Vandværk er veldrevet og velholdt, men har et problem med lidt forhøjet NVOC i vandet.
Møderækken mellem de tre vandværker fortsætter. Under mødet den 21. februar 2014 meddeler Svinø bys Vandværk os pr. telefon, at de trækker sig fra samarbejdet, men gerne vil have muligheden senere. Vi bliver enige med Vandværket Vest ved Mosen om at fortsætte med fokus på en sammenlægning, hvor Svinø Strands Vandværk skal forsyne Mosens medlemmer. Den endelige kontrakt blev underskrevet af de to formænd Peter Hadsbjerg formand for Svinø Vest ved Mosen og Vibeke Zancho Andersen formand for Svinø Strands Vandværk og efterfølgende den 20. august 2015 godkendt af Vordingborg Kommune.
For at sikre den bedste vandkvalitet, kontaktede vi Rådgivningsfirmaet Aktor ApS, og rapporten var grundlaget for, hvordan begge vandværker kunne profitere af sammenlægningen, så vi kunne opnå den optimale vandkvalitet.
Ekspertisen til at beskrive projektet og være leder på det havde Thorben Munck, som var kasserer i Svinø Strands Vandværk. Vandteknik ApS i Præstø fik entreprenør opgaven, og Thorben Munck førte tilsyn og var tovholder sammen med driftsleder Ole Jensen.
Selve gravearbejdet i forbindelse med tilkoblingen kunne først gå i gang når høsten var i hus, fordi der skulle graves ind over 3 matrikler. I samarbejdsaftalen indgik, at 3 lodsejere lagde jord til nedgravning af rør og ledninger. Niels Poulsen (Matr. 26a), Per Nielsen (Matr. 27b) og Jan Kolding (Matr. 27a) havde stillet jorden gratis til rådighed, så der kunne graves i lige linje mellem de to vandværker. De berørte lodsejere forpligtede sig til ikke at kræve eftererstatning samt underskrive en tinglysnings deklaration.
Den 1. januar 2016 blev Vandværket Svinø Vest ved Mosen og Svinø Strands Vandværk officielt slået sammen til et vandværk under navnet Svinø Strands Vandværk a.m.b.a..
Samarbejdet omkring sammenlægningen er primært foregået mellem bestyrelsernes medlemmer, men også Vordingborg Kommune og foreningen Danske Vandværker har været ind over for at sikre, at både myndighedskrav og de juridiske aspekter i vores aftale fulgte lovgivningen.
Sammenlægningen betyder, at vi fremover pumper ca. 7000 m3 ud om året til 176 medlemmer, der er fordelt på 45 helårsbrugere og 131 sommerhusbrugere. Hele projektet med planlægning og selve arbejdets udførelse er forløbet uden forsinkelser.
Det glædelige er, at vi nu ved at blande vores vand fra de 3 boringer har det reneste friske vand, der overholder myndighedernes krav, og som vi alle sammen kan nyde.
Bestyrelsen 2017

Svinø Strands Vandværk